Stadgar

Här kan du ladda ned .pdf av stadgarna nedan: VarosCruising-STADGAR-Senaste.pdf

FÖRENINGENS NAMN, MÅL OCH INRIKTNING

1§.         Föreningens Namn är: Varos Cruising

2§.         Föreningens Mål och Inriktning är att:

 1. Samla kompetenser bestående av bilentusiaster med syfte att arrangera bilcruisingar i samband med bilutställningar i ett nära samarbete med Kommun och Myndigheter.
 2. Samla bilkulturföreningar, idrottsföreningar, fritidsföreningar samt övriga sociala föreningar att skapa gemenskap och samröre för att främja respektive föreningsverksamhet inom respektive samhällsområde de verkar.
 3. Verka för drogfri ungdom samt alla människors lika värde.

3§.         Föreningen är religiöst och politiskt oberoende.

TÄCKNINGSOMRÅDE

4§.         Föreningen har sitt huvudsäte samt huvudsakliga verkningsområde i Västerås Kommun med möjlighet att samverka kring arrangemang inom samma målgrupp över hela Sverige.

MEDLEMSKAP

5§.         Medlem i föreningen är den som betalt medlemsavgift.

6§.         Medlem:

 1. Har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna.
 2. Har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.
 3. Ska följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats inom föreningen.
 4. Har EJ rätt till del av föreningens behållning vid upplösning av föreningen.

7§.         Stödmedlemskap:

 1. Ger rätt till vissa av styrelsen beslutade medlemsförmåner.
 2. Kan tecknas genom direktbetalning till föreningen i samband med aktuella arrangemang.
 3. Skall vid anmodan styrkas med av föreningen erhållet temporärt medlemsbevis eller bevis på genomförd betalning.
 4. Ger INTE rösträtt på föreningens stämmor.
 5. Accepteras i form av fysiska personer även från utanför Sverige som ämnar deltaga på arrangemang där föreningen samverkar.

STYRELSEN

8§.         Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen.

9§.         Styrelsen skall inom ramen för dessa stadgar verka för föreningens framåtskridande i enlighet med föreningens mål ock inriktning samt tillvarata medlemmarnas intressen.

10§.       Det åligger styrelsen särskilt att:

 1. Tillse att för föreningen bindande regler iakttas.
 2. Verkställa av årsstämma fattade beslut.
 3. Planera, leda och förvalta arbetet inom föreningen.
 4. Ansvara för och förvalta föreningens medel.
 5. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för årsstämma och övriga möten.

11§.       Styrelsen består av ordförande och ett jämnt antal övriga ledamöter, jämte ett antal ersättare med fastställd turordning.

 1. Antal ledamöter samt dess ersättare fastställs under stämman.
 2. Styrelseledamöter och ersättare väljs av årsstämman bland föreningens röstberättigade medlemmar.
 3. För röstberättigande krävs betald och i bokföringen registrerad medlemsavgift.

12§.       Ordföranden väljs på en mandattid av 1 år

 1. Styrelseledamöter väljs med en mandattid på 2 år.
 2. Med en fördelning inom styrelsen så att hälften väljs om vartannat år.

13§.       Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder ersättare som ordinarie ledamot för tiden som återstår av avgående styrelseledamots mandattid.

 1. Turordning bland suppleanterna beslutas på stämman.
 2. Vid beslut om förändring av antal ledamöter så justeras aktuella val även för sittande ledamöter att komma i fas med att halva styrelsen väljs om vartannat år.

14§.       Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga nödvändiga befattningar.

 1. Styrelsen är beslutmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande.
 2. Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.
 3. Vid sammanträdet skall protokoll föras.
 4. Vi angelägenheter berörande sittande styrelsemedlem så medverkar ej berörd part vid mötesdialog samt beslut.

15§.       Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så bestämmer, av två styrelseledamöter gemensamt eller var för sig.

16§.       Ordföranden är föreningens officiella representant.

 1. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs.
 2. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe.
 3. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

UTSKOTT

17§.       Inom föreningen skapas vid behov självstyrande undersektioner för sammanhållning av olika intressegrupper som kan äska medel för respektive verksamhet från styrelsen. Dessa undersektioner kallas utskott

 1. Behovet av utskott beslutas av styrelsen.

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

18§.       Verksamhetsår och räkenskapsår omfattar kalenderår 1 Januari - 31 December.

19§.       Styrelsens ämbetsår omfattar tid från årsstämman till och med årsstämman påföljande år.

REVISION

20§.       Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsstämmas- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna vill ta del av, när de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast åtta veckor före årsstämman.

21§.       Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsstämman.

ÅRSSTÄMMA

22§.       Föreningen håller ordinarie årsstämma under April alternativt Maj månad varje år.

23§.       Kallelse till ordinarie årsstämma bifogas:

 1. Dagordning.
 2. Förslag från valberedningen.
 3. Eventuellt inkomna motioner.

24§.       Kungörelse till Årsstämman sker:

 1. Senast 2 veckor före mötet av styrelsen.
 2. Genom anslag på föreningens sociala medier samt hemsida.
 3. Via e-post till medlemmar som registrerat sådan.

25§.       Deltagande på årsstämmor

 1. Medlemsdeltagande önskas anmälas till styrelsen senast 1 vecka före stämman för förberedelse av röstlängd samt praktiska angelägenheter inför mötet.
 2. Medlem som önskar del av redovisningshandlingar sam revisionsberättelse kan begära dem via epost från styrelsen tidigast en vecka före årsstämman.
 3. Varje fullvärdig medlem som är fysiskt närvarande har rösträtt på möte.
 4. Digital rösträtt på årsstämman är tillåten om förutsättningarna för mötet tillåter detta, men då endast en i röstlängden validerad röstberättigad medlem per digital anslutning. Kamera för ID validering är då ett krav.
 5. Även icke medlemmar har deltaganderätt, i vissa fall även yttranderätt i enskilda frågor om stämmans ordförande anser det passande och öppnar upp för det.
 6. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande vid fastställandet av röstlängden.
 7. Röstning via fullmakt är ej tillåten

26§.       Ärenden som behandlas - Se punkt DAGORDNING ÅRSSTÄMMA.

27§.       Förslag som tas upp under punkten ”Övriga frågor” av ”ekonomisk natur” beslutas ej under stämman, sådana frågor remitteras med stämmans vägledning till styrelsen för beslut.

 1. Skälet är att minska risker för dåligt underbyggda beslut.

MOTIONER

28§.       Motioner som väckts inom styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före aktuellt möte.

 1. Med undantag, förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen, som skall vara styrelsen till handa senast 60 dagar före stämman.

EXTRA STÄMMA

29§.       Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra stämma, om sådant bedöms nödvändigt.

30§.       Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra stämma:

 1. När revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver.
 2. Eller när det för angivet ändamål begärs av minst en femtedel av föreningens röstberättigade medlemmar.

31§.       Underlåter styrelsen att inom 3 veckor dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta.

32§.       Kallelse till extra årsstämma bifogas:

 1. Reducerad dagordning endast innehållande mötestekniska beslut samt de punkter som skall avhandlas
 2. Medskick av försigkommen anledning till sammankallande av extra årsstämma
 3. Underlag till beslut för extra årsstämmans kärnfrågor

33§.       Kungörelse till extra årsstämma sker:

 1. Senast 4 veckor före mötet av styrelsen.
 2. Genom anslag på föreningens sociala medier samt hemsida.
 3. Via e-post till medlemmar som registrerat sådan.

34§.       Deltagande anmäls till sammankallande senast 1 vecka före stämman för förberedelse av röstlängd samt praktiska angelägenheter inför mötet.

BESLUT, OMRÖSTNING

35§.       Beslut fattas med acklamation (dvs. med ja- eller nejrop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Sluten omröstning genomförs enbart om fler än hälften av de röstberättigade önskar så.

 1. Vid omröstning gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om vederbörande är röstberättigad.
 2. Är ordföranden inte röstberättigad avgör lotten- Vid sluten omröstning i händelse av lika röstetal skall lotten avgöra.

36§.       Beslut bekräftas med klubbslag.

ARVODEN

37§.       Framträdande roller inom föreningen som kräver omfattande engagemang kan beslutas på årsstämman om de skall vara arvoderade.

 1. Rollernas ansvarsbegränsningar definieras av styrelsen och beslutas av stämman.
 2. Arvodets berättigande samt storlek avgörs av medlemsstämman och sätts i procentuell relation till aktuellt prisbasbelopp. Beslutat arvode inkluderar eventuella arbetsgivaravgifter och sociala avgifter.
 3. Arvoden utbetalas kvartalsvis i December, Mars, Juni samt September.
 4. Styrelsen kan vid bristfällig utfört förväntat uppdrag av enskilda rollinnehavare besluta att per kvartal ej utbetala periods ersättning.

UTESLUTNING

38§.       Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än:

 1. Att den har försummat att betala beslutade avgifter.
 2. Motarbetat eller uppsåtligen skadat föreningens verksamhet eller ändamål.

39§.       Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

 1. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar.
 2. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas.
 3. Beslutet ska tillställas den berörde inom 14 dagar efter beslutet.

STADGEÄNDRING

40§.       Endast årsstämma är bemyndigad att ändra dessa stadgar.

 1. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster bifaller beslutet.

UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

41§.       Beslut om upplösning av föreningen kan endast tas på föreningens ordinarie årsstämma.

 1. För att föreningen ska kunna upplösas krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet.
 2. Efter reglerade skulder skall överskottet tillfalla förening eller organisation som stämman beslutar i samband med upplösningen.
 3. Rekommendation är att pengarna skall tillfalla en allmännyttig ideell förening med liknande syfte och ändamål.

DAGORDNING ÅRSSTÄMMA

Vid årsstämman skall följande ärenden behandlas:

1§.         Mötet öppnas av föreningens ordförande eller annan representant från föreningen

2§.         Fråga om stämmans enligt stadgarna behöriga utlysande

3§.         Fastställande av röstlängd

4§.         Fastställande av dagordning

5§.         Val av funktionärer för mötet

 1. Ordförande (Ej från sittande styrelse)
 2. Sekreterare (Ej från sittande styrelse)
 3. Två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
 4. Två rösträknare

6§.         Redogörelse för föregående årsverksamhet

 1. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning sedan föregående stämma
 2. Fastställande av resultat- och balansräkning för verksamhetsåret
 3. Presentation av föregående års styrelsesammansättning

7§.         Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8§.         Behandling av motioner

9§.         Beslut gällande vinst-/förlustdisposition för verksamhetsåret

10§.       Beslut om arvoden

 1. Fastställande av arvoderade roller och dess ansvarsbegränsningar
 2. Fastställande av arvodesutrymme
 3. Fastställande av arvodesfördelning mellan roller

11§.       Valberedningen presenterar aktuella nomineringar och förslag till styrelsesammansättning

12§.       Beslut om antal ordinarie styrelseledamöter, deras mandattid samt antal ersättare

13§.       Val av föreningsrepresentanter

 1. Föreningens ordförande på 1år
 2. Styrelseledamöter på 2år
 3. Ersättare i styrelsen med för dem fastställd turordning
 4. En eller två revisorer jämte ersättare eller beslut att anlita extern part för revision
 5. Valberedning

14§.       Fastställande av medlemsavgift fram till nästa ordinarie årsstämma

15§.       Övriga frågor

16§.       Mötet avslutas

DAGORDNING EXTRA ÅRSSTÄMMA

Vid extra årsstämma behandlas endast mötestekniska samt de för stämman föranledda frågorna.

1§.         Mötet öppnas av extra stämmans sammankallande

2§.         Fråga om stämmans enligt stadgarna behöriga utlysande

3§.         Fastställande av röstlängd

4§.         Fastställande av dagordning

5§.         Val av funktionärer för mötet

 1. Ordförande (Ej från sittande styrelse)
 2. Sekreterare (Ej från sittande styrelse)
 3. Två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
 4. Två rösträknare

6§.         Behandling och beslut av frågor som föranlett denna extra årsstämma

7§.         Mötet avslutas

 

 

Swishnummer 123-316 27 57

Orgnummer: 802545-2551
PG-Nummer: 482-7507